Teko Tadeusz Czechowski

KINGSPAN BioDisc

BioDisc®  BA-BD

BioDisc® to jedyna kompaktowa oczyszczalnia ścieków dla budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej, wykorzystująca technologię tarczowych złóż biologicznych. Proces ten gwarantuje niskie koszty i wysoką wydajność, a jednocześnie niską emisję dwutlenku węgla.

BioDisc® to wysokowydajne oczyszczalnie ścieków, które w normalnych warunkach domowych wytwarzają oczyszczone ścieki o jakości lepszej niż 15 mg/l BZT5, 25 mg/l zawiesiny i 15 mg/l amoniaku.


Wysoka jakość i trwałość sprzętu - w szczególności silnika, który ma znacznie dłuższą żywotność niż pompy i dmuchawy zainstalowane w konkurencyjnych urządzeniach - składają się na znacznie niższe koszty utrzymania oczyszczalni BioDisc®. Oczyszczalnia dla pojedynczego domu wymaga przeprowadzania odmulania tylko raz do roku. Moc silnika wynosi 50 Wat, a nakład prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych jest minimalny.


Oczyszczalnie BioDisc® charakteryzują się wydajnością procesu. Wydajność zwiększa się dzięki unikalnemu systemowi zarządzania przepływem, który zapewnia optymalną wydajność poprzez zrównoważenie zwiększonych przepływów i buforowanie ładunku biologicznego w ciągu całego dnia pracy.


Należy zwrócić uwagę na odpowiedni dobór oczyszczalni uwzględniając między innymi ilość osób oraz głębokość posadowienia oczyszczalni.

 

Więcej.....>

BioDisc®  BE-BL

Wysoko wydajna oczyszczalnia ścieków dla budynków mieszkalnych, przedsiębiorstw, moteli, pensjonatów itp.

Liczba mieszkańców RLM  35-150

Osadnik wstępny:
ścieki są doprowadzane do komory głównej. Ciężkie cząstki stałe, również nie biodegradowalne, osadzają się i łączą, tworząc muł, który powinien być okresowo usuwany. Woda zawierająca jeszcze fazę stałą dostaje się do położonej wyżej pierwszej biostrefy: tarcze znajdujące się w tej strefie obracają się

z prędkością dwóch obrotów na minutę, umożliwiając absorpcję tlenu do tworzącej się bio powłoki
z naturalnie występujących bakterii przywierających do tarcz. Dzięki zastosowaniu tarcz powstała wysokowydajna strefa wstępnego oczyszczania.

System czerpakowy:
przepływ cieczy jest kontrolowany przez system czerpaków zamontowany na wale, a wstępnie ustalona ilość częściowo oczyszczonych ścieków jest przekazywana do drugiej strefy dysków. Doprowadzane ścieki, przekraczające pojemność systemu czerpakowego, pozostają w osadniku wstępnym, dzięki czemu
w oczyszczalni utrzymywana jest równowaga hydrauliczna. Strefa 1 i 2 posiada zrównoważoną pojemność

równą około 25% zaprojektowanego przepływu oczyszczalni, i to dzięki tej funkcjonalności oczyszczalnia może w przypadku awarii zasilania odbierać ścieki przez 6 godzin. Zgodnie z najnowszymi przepisami budowlanymi cecha ta jest obecnie wymagana.

Druga strefa dysków:
ścieki doprowadzane do tej sekcji są poddawane działaniu drugiej, odseparowanej grupy dysków,

na powierzchni których narastają kolejne warstwy bakterii. Chronione przed dużą zmiennością przepływu i szkodliwymi zanieczyszczeniami bakterie, skutecznie wykorzystują składniki ścieków jako źródło pożywienia. Ruch obrotowy dysków wytwarza delikatne ścieżki przepływu w obydwu strefach, które przenoszą ścieki w obrębie strefy. Ruch obrotowy pozwala na usuwanie z dysków obumarłych bakterii lub ich nadmiaru, tworząc tym samym przestrzeń do rozwoju nowych bakterii.

Główną zaletą oczyszczalni BioDisc® jest to, że cała powierzchnia jest stale regenerowana przez rozwój nowych bio organizmów, a wszystkie obumarłe bakterie, wypłukiwane do osadnika wtórnego, są stale uzupełniane. Często w przypadku zanurzonych lub stałych systemów oczyszczania zdarza się, że strefy biologiczne są zatykane przez nadmierną ilość lub obumarłe organizmy biologiczne, które

hamują oczyszczanie i wymuszają przeprowadzenie kosztownych konserwacji.

Osadnik wtórny:
prawie całkowicie oczyszczone ścieki są przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika wtórnego. Osadnik

wtórny jest wyposażony w pompę zwrotną osadów, która przepompowuje materiał z dna zbiornika do osadnika wstępnego. Zwiększa to wydajność procesu oczyszczania przez ochronę wylotu i powrót rozcieńczonej oraz aktywnej biomasy do głównego zbiornika. Funkcja ta możne zostać zmieniona
w przypadku sezonowych wahań przepływu.

Ścieki wolne od cząstek stałych i  zanieczyszczeń opuszczają oczyszczalnię przez rurę wylotową.

 

Więcej....>

Projekt: Jak - studio graficzne, wykonanie: DataDiscovery