Teko Tadeusz Czechowski

Urbanistyka

  • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • doradztwo w sprawach związanych z planowaniem przestrzennym w tym z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • kontrola procesu przekwalifikowania gruntów na cele budowlane w planach zagospodarowania przestrzennego
  • analizy możliwości realizacji inwestycji
  • analizy urbanistyczne

Projekt: Jak - studio graficzne, wykonanie: DataDiscovery